+30 210 40 15341-2
 

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

1. Γενικές Πληροφορίες
Η www.ggbeauty.gr είναι η επίσημη ιστοσελίδα της αλυσίδας G&G Beauty που απαρτίζεται από τις επιχειρήσεις G&G Beauty & PGMC στην Ελλάδα. Υπεύθυνος επικοινωνίας είναι ο Παρίσος Γεώργιος. Πριν περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας, σας καλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις. Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με αυτούς διότι η περαιτέρω πλοήγηση και χρήση της ιστοσελίδας μας συνεπάγεται την ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συναίνεση σας με το σύνολο των όρων. Σε περίπτωση διαφωνίας ή επιφύλαξή σας για το σύνολο ή μέρος των παρόντων όρων μπορείτε να αποστέλλετε σχετικό e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@ggbeauty.gr πριν την πλοήγησή σας ή/και την πραγματοποίηση της συναλλαγής, άλλως η αποδοχή όλων των όρων από εσάς θεωρειται ανεπιφύλακτη.

2. Γενικοί Όροι
Στο www.ggbeauty.gr περιλαμβάνονται υλικό, trademarks, service marks, trade dress και άλλο περιεχόμενο που ανήκει αποκλειστικά και μόνο στις συγκεκριμένες εταιρείες και προστατεύεται από το Νόμο. Όλα τα περιεχόμενα του site (συμπεριλαμβανομένων κειμένων, γραφικών, εικόνων, φωτογραφιών και λογισμικού) είναι πνευματικής ιδιοκτησία των εταιρειών και προστατεύονται από την Ελληνική και Διεθνή Νομοθεσία. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή και αναμετάδοση του υλικού, χωρίς έγγραφη άδεια των εταιρειών. Η εμφάνισή του στον διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.Οι εταιρείες διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν, ανανεώσουν ή αναβαθμίσουν οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του χρήστη/καταναλωτή/επισκέπτη (συνολικά ή διαζευκτικά): α) μέρος ή το σύνολο των παρόντων όρων χρήσης, β) μέρος ή το σύνολο του περιεχομένου του www.ggbeauty.gr και γ) μέρος ή το σύνολο της εξωτερικής εμφάνισης (interface), της δομής ή της σύνθεσης (configuration) του www.ggbeauty.gr καθώς και των τεχνικών του προδιαγραφών. Επίσης οι εταιρείες διατηρούν το δικαίωμα οποτεδήποτε, αναιτιολόγητα και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του χρήστη/καταναλωτή/επισκέπτη να ματαιώσει, να αναστείλει ή να τερματίσει τη λειτουργία του www.ggbeauty.gr. Ο χρήστης/καταναλωτής/καταναλωτής αναγνωρίζει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλα τα ανωτέρω με μόνη την πλοήγηση ή/και χρήση των υπηρεσιών του μας.Εάν οποιοδήποτε τμήμα της παρούσας Συμβάσεως αποδειχθεί άκυρο ή ανεφάρμοστο με απόφαση δικαστηρίου, η υπόλοιπη Σύμβαση θα συνεχίσει να ισχύει. Οι εταιρείες δύναται να συνάψουν συμφωνία για την ανάθεση των υποχρεώσεών τους σε κατάλληλο τρίτο πρόσωπο. Σε αντίθετη περίπτωση, κανένα μέρος δεν θα δικαιούται να εκχωρήσει ή μεταβιβάσει τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις του. Όλες οι κοινοποιήσεις πρέπει να γίνονται εγγράφως (δια χειρός, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, fax ή επιστολή μέσω ταχυδρομείου πρώτης κατηγορίας, η οποία θα θεωρείται παραδοθείσα 48 ώρες μετά την ταχυδρόμησή της).

3. Περιγραφή λειτουργίας της Ιστοσελίδας.
Η ιστοσελίδα www.ggbeauty.gr προβάλλει & προωθεί υπηρεσίες & προϊόντα ομορφιάς και περιποίησης. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επιλέγει ελεύθερα τα προϊόντα & τις υπηρεσίες που προβάλλει στο www.ggbeauty.gr και να τροποποιεί, ανανεώνει ή/και αποσύρει αυτά οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Το ίδιο ισχύει και για την τιμολογιακή της πολιτική, τις τυχόν προσφορές και τις εκπτώσεις τις οποίες δύναται να επιλέγει και να διενεργεί ελεύθερα καθώς και να τροποποιεί, ανανεώνει ή/και αποσύρει οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή/και τήρηση προθεσμίας.

4. Τιμές
Όλες οι τιμές που αναφέρονται για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που παρουσιάζονται στην Ιστοσελίδα περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Το www.ggbeauty.gr διατηρεί το δικαίωμα, να τροποποιεί οποιοδήποτε τιμή ή οποιαδήποτε στιγμή εκείνη κρίνει αναγκαία.

5. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Στο πλαίσιο της διενέργειας της επικοινωνίας σας μαζί μας, τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγονται από το www.ggbeauty.gr για την εξυπηρέτηση τυχόν αιτημάτων σας, καθώς και την αποστολή σχετικών ενημερωτικών